Line
Pixel Holder Holder Holder Holder
Pixel FundOnline FundOnline FundOnline FundOnline
Pixel FundForum FundForum FundForum FundForum
Pixel Analizy.pl Analizy.pl Analizy.pl Analizy.pl
Pixel BRAO BRAO BRAO BRAO
Pixel Kup Fundusz Kup Fundusz Kup Fundusz Kup Fundusz
Pixel Uslugi Uslugi Uslugi Uslugi

Claster-Uslugi-over

karty funduszy
Karta funduszu stanowi podstawowy sposób i narzędzie komunikowania się funduszu z otoczeniem. Podstawowym zadaniem kart funduszy jest cykliczne dostarczanie informacji o funduszu, prezentowanej w prosty ale i merytoryczny sposób zgodnie z polityką marki danego towarzystwa.
Kluczowe informacje dla inwestorów
Kluczowe Informacje dla Inwestorów to dokument prawny, którego celem jest zwięzłe i przejrzyste zaprezentowanie najważniejszych informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego w ujednolicony sposób. Z dniem 01 maja 2013 roku KIIDy zastąpią skrót prospektu informacyjnego.
biuletyny
Głównym celem  naszych biuletynów jest systematyczne wsparcie pracowników sieci dystrybucji w procesie sprzedaży produktów inwestycyjnych. Zakres informacji prezentowanych w przygotowywanych przez nas materiałach może dalece wykraczać poza zagadnienia związane z rynkiem instytucji wspólnego inwestowania.
dostawa danych o funduszach
W odpowiedzi na coraz szybszy rozwój rynku instytucji wspólnego inwestowania oraz rosnącą wiedzę i wymagania ze strony użytkowników informacji zapewniamy naszym Klientom dostęp do profilowanych, zgodnych z życzeniami klienta danych o funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.
dostawa danych o akcjonariuszach
Usługa polega na opracowaniu i dostarczeniu klientowi szczegółowego raportu zawierającego skład akcjonariatu wybranych przez niego spółek giełdowych. Prezentowane dane stanowią unikalne pod względem stopnia szczegółowości i zakresu monitorowanych instytucji źródło wiedzy o podmiotach posiadających akcje wybranej spółki.
dostawa danych o papierach dłużnych
Celem dostawy danych o papierach dłużnych jest umożliwienie monitoringu sytuacji na rynku skarbowych papierów dłużnych użytkownikom serwisów finansowych. Stosowane przez nas rozwiązania oszczędzają czas oraz dają możliwość elastycznego kształtowania zawartości dostarczanej informacji oraz stosowanego formatu danych
szkolenia sieci sprzedaży
Przeprowadzając profesjonalne szkolenia o tematyce inwestycyjnej pomagamy naszym Klientom w podnoszeniu kwalifikacji pracowników sieci dystrybucji. Każdorazowo zakres tematyczny, poziom zaawansowania jak i forma szkolenia są dostosowane do specyfiki instytucji i jej oferty, jak również pracowników i klientów.
Audyt oferty
Dokonując audytu oferty uczestniczymy w procesie optymalizacji  oferty produktowej naszych Klientów, rekomendując rozwiązania w naszej ocenie najlepsze. Bierzemy przy tym pod uwagę obiektywne kryteria oceny stosując się do warunków brzegowych ustalonych wspólnie z Klientem .
raporty analityczne
Gromadzone przez nas dane wykraczają poza obszar instytucji wspólnego inwestowania, dotykając również innych segmentów rynku kapitałowego, gospodarki czy makroekonomii. Przygotowywane przez nas raporty niejednokrotnie są wykorzystywane w określaniu strategii rynkowej naszych klientów.
reklama
Pomagamy we wzmacnianiu wizerunku naszych klientów umożliwiając promocję i reklamę w serwisie analizy.pl. którego użytkownicy charakteryzują się znaczącym potencjałem kapitałowym oraz dużą aktywnością inwestycyjną. Stanowi to doskonałą grupę docelową dla reklamodawców produktów inwestycyjnych i dóbr luksusowych.