Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2015/2014 r. 2016/2015 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 5 630 475 6 331 784 6 161 763 12,5 -2,7
B. Koszty działalności operacyjnej 3 960 307 4 932 606 4 841 384 24,6 -1,8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 670 168 1 399 178 1 320 378 -16,2 -5,6
D. Pozostałe przychody operacyjne 78 825 30 731 79 345 -61,0 158,2
E. Pozostałe koszty operacyjne 7 082 13 805 95 94,9 -99,3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 1 741 911 1 416 103 1 399 629 -18,7 -1,2
G. Przychody finansowe 23 475 54 948 59 655 134,1 8,6
H. Koszty finansowe 5 649 6 426 11 433 13,7 77,9
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 1 759 737 1 464 625 1 447 851 -16,8 -1,1
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 1 759 737 1 464 625 1 447 851 -16,8 -1,1
L. Podatek dochodowy 356 892 275 426 286 242 -22,8 3,9
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 402 845 1 189 199 1 161 609 -15,2 -2,3

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2015/2014 r. 2016/2015 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 296 595 477 993 1 184 112 61,2 147,7
B. Aktywa obrotowe 2 016 388 2 890 232 3 505 287 43,3 21,3
Suma aktywów 2 312 982 3 368 224 4 689 399 45,6 39,2
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 1 883 478 2 978 448 4 140 058 58,1 39,0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 429 504 389 776 549 341 -9,2 40,9
Suma pasywów 2 312 982 3 368 224 4 689 399 45,6 39,2

Źródło: Analizy Online S.A.

Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).